• Rekrutacja do Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 1

     •  

      Uczniem Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 1 zostaje dziecko po uzyskaniu

      pozytywnego wyniku procesu rekrutacyjnego oraz dopełnieniu formalności 

      przez Rodziców/Opiekunów określonych w Statucie Szkoły.


      Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii  powołanego w tym celu zespołu rekrutacyjnego.

       

     • Zasady rekrutacji

     • Rekrutacja kandydatów do szkoły trwa przez cały rok – w miarę dysponowania  przez szkołę wolnymi miejscami.

      Proces rekrutacji polega na:

      • złożeniu w sekretariacie szkoły przez Rodziców/Opiekunów prawnych „Karty zgłoszenia dziecka” oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej;
      • przystąpieniu kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej i uzyskaniu jej  pozytywnego wyniku;
      • dwudniowym uczestnictwie kandydata w zajęciach edukacyjnych prowadzonych na terenie szkoły w grupie rówieśników – termin pobytu ustalany jest indywidualnie;
      • wypełnieniu przez Rodziców/Opiekunów prawnych ankiety wstępnej
      • dostarczeniu dokumentów potwierdzających promocję oraz uzyskane wyniki nauczania w klasie programowo niższej.
   • 1. Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w formie testu kompetencji składającego się  z dwóch części: 

    • część I – wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji wczesnoszkolnej lub języka polskiego i matematyki (w zależności od wieku kandydata)
    • część II – wiadomości z zakresu znajomości języka angielskiego.

    ​​​​​​​​​​​​Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza powołany przez Dyrektora Szkoły zespół ds. rekrutacji w składzie: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej/nauczyciel przedmiotowy, nauczyciel języka angielskiego, psycholog/pedagog szkolny.

    2. Dodatkowe kryteria rekrutacyjne uwzględniane przez szkołę:

    • rodzeństwo w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej nr 1 lub w Dwujęzycznym Przedszkolu abc.
    • kolejność zgłoszeń kandydatów.

    3.Dyrektor Szkoły zawiadamia Rodziców/Opiekunów prawnych o wyniku procesu rekrutacyjnego w terminie do 7 dni od jego zakończenia.

    4.Rodzice/Opiekunowie prawni, którzy zostali poinformowani o pozytywnym wyniku procesu rekrutacyjnego ich dziecka zobowiązani są w terminie 14 dni do:

    • zapoznania się ze Statutem Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr1
    • podpisania Umowy o Kształcenie w siedzibie szkoły
    • dokonania opłaty wstępnej /najpóźniej w dniu podpisania Umowy o Kształcenie dziecka/
    • dostarczenia wymaganych przez szkołę dokumentów: kopii aktu urodzenia, zdjęcia do legitymacji.

     

    Niedopełnienie powyższych formalności w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze współpracy ze szkołą. 

  • Kontakty

   • Fundacja Edukacji Dwujęzycznej Amaltea
   • Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1
   • sekretariat@szkola-dwujezyczna.pl
   • 600 202 851
   • ul. Wspólna 55 05-075 Warszawa - Wesoła