• Rekrutacja do Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 1

    •  

     Uczniem Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 1 zostaje dziecko po uzyskaniu

     pozytywnego wyniku procesu rekrutacyjnego oraz dopełnieniu formalności 

     przez Rodziców/Opiekunów określonych w Statucie Szkoły.


     Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii  powołanego w tym celu zespołu rekrutacyjnego.

      

    • Zasady rekrutacji

    • Rekrutacja kandydatów do szkoły trwa przez cały rok – w miarę dysponowania  przez szkołę wolnymi miejscami.

     Proces rekrutacji polega na:

     • złożeniu w sekretariacie szkoły przez Rodziców/Opiekunów prawnych „Karty zgłoszenia dziecka” oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej;
     • przystąpieniu kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej i uzyskaniu jej  pozytywnego wyniku;
     • dwudniowym uczestnictwie kandydata w zajęciach edukacyjnych prowadzonych na terenie szkoły w grupie rówieśników – termin pobytu ustalany jest indywidualnie;
     • wypełnieniu przez Rodziców/Opiekunów prawnych ankiety wstępnej
     • dostarczeniu dokumentów potwierdzających promocję oraz uzyskane wyniki nauczania w klasie programowo niższej.
  • 1. Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w formie testu kompetencji składającego się  z dwóch części: 

   • część I – wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji wczesnoszkolnej lub języka polskiego i matematyki (w zależności od wieku kandydata)
   • część II – wiadomości z zakresu znajomości języka angielskiego.

   ​​​​​​​​​​​​Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza powołany przez Dyrektora Szkoły zespół ds. rekrutacji w składzie: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej/nauczyciel przedmiotowy, nauczyciel języka angielskiego, psycholog/pedagog szkolny.

   2. Dodatkowe kryteria rekrutacyjne uwzględniane przez szkołę:

   • rodzeństwo w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej nr 1 lub w Dwujęzycznym Przedszkolu abc.
   • kolejność zgłoszeń kandydatów.

   3.Dyrektor Szkoły zawiadamia Rodziców/Opiekunów prawnych o wyniku procesu rekrutacyjnego w terminie do 7 dni od jego zakończenia.

   4.Rodzice/Opiekunowie prawni, którzy zostali poinformowani o pozytywnym wyniku procesu rekrutacyjnego ich dziecka zobowiązani są w terminie 14 dni do:

   • zapoznania się ze Statutem Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr1
   • podpisania Umowy o Kształcenie w siedzibie szkoły
   • dokonania opłaty wstępnej /najpóźniej w dniu podpisania Umowy o Kształcenie dziecka/
   • dostarczenia wymaganych przez szkołę dokumentów: kopii aktu urodzenia, zdjęcia do legitymacji.

    

   Niedopełnienie powyższych formalności w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze współpracy ze szkołą. 

  • Karta zgłoszenia

  • Kontakty

   • Fundacja Edukacji Dwujęzycznej Amaltea
   • Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1
   • sekretariat@szkola-dwujezyczna.pl
   • 600 202 851
   • ul. Wspólna 55 05-075 Warszawa - Wesoła