Erasmus+ Mobilność kadry edukacyjnej 2020-2022

    •  

      

     Projekt: „Mów mi coach!”

     2020-1-PL01-KA101-078773

     Program Erasmus+ Mobilność kadry edukacyjnej

     2020-2022

      

      

      

     Projekt "Mów mi coach!” ma przyczynić się do zaspokojenia, w dłuższej perspektywie czasu, potrzeb Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w obszarze europejskiej mobilności i współpracy, takich jak: Modyfikacja koncepcji nauczania i uczenia się, ciągłe podnoszenie kompetencji nauczycieli, przełamywanie barier interkulturowych całego środowiska szkolnego, podnoszenie wymiaru europejskiego szkoły.

      

     Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia z zakresu: pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniami zdolnymi i uzdolnionymi, wykorzystania innowacyjnych metod motywowania i wychowania, w szczególności coachingu, wdrożenia elementów strategii otwartego nauczania do programu rozwoju szkoły.

      

     W projekcie, planowanym na 2 lata, weźmie udział 12 uczestników – nauczycieli szkoły.

     Aby zrealizować cele projektu zostaną podjęte działania zewnętrzne - mobilności do Francji, Czech i Finlandii, gdzie uczestnicy wezmą udział w specjalistycznych szkoleniach, dotyczących coachingu, aktywizujących metod pedagogicznych, a także strategii otwartego nauczania, w tym budowania nowej relacji: uczeń – nauczyciel.

      

     Uzupełnieniem mobilności będą działania wewnętrzne, dla kadry szkoły i społeczności lokalnej: konferencja metodyczna z zakresu strategii otwartego nauczania, webinaria i warsztaty z pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, coachingu. Zostanie zawiązany projekt ze szkołą fińską na platformie e-twinning w celu konsultacji,

     dzielenia się praktyką i doświadczeniem oraz realizacji wspólnych zajęć.

      

     Szkolny zespół ds. realizacji projektu Erasmus+ będzie monitorował, zgodnie z planem, wszystkie działania projektowe, zapewniając jak najlepsze wsparcie praktyczne i logistyczne oraz pełne przygotowanie uczestników do mobilności. W zakresie zarządzania projektem stosowana będzie metodologia zarządzania cyklem projektu.

     Planuje się, że w wyniku realizacji projektu uczestnicy wzmocnią swoje kompetencje metodyczne i praktyczne w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie w obszarze rozpoznawania i diagnozy na poziomie szkoły, dostosowania form i metod pracy, coachingu i innych, innowacyjnych metod aktywizowania.

     Zakłada się, że poznanie fińskiego modelu edukacji i funkcjonowania szkoły zapewni zdobycie wiedzę o strategii otwartego nauczania i przyczyni się do budowania nowoczesnej formy partnerskiej komunikacji na osi: uczeń nauczyciel, a następnie wdrożenie jej do praktyki pracy ze wszystkimi uczniami.

      

      

  • Kontakty

   • Fundacja Edukacji Dwujęzycznej Amaltea
   • Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1
   • sekretariat@szkola-dwujezyczna.pl
   • 600 202 851
   • ul. Wspólna 55 05-075 Warszawa - Wesoła